Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik socjallny w wymiarze pełnego etatu.

Informacje o szczegółach i warunkach naboru poniżej. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 stycznia 2023r. do godz. 15:30. Decyduje data wpływu ofert do Ośrodka.

Ddoatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 25 757 61 47 w. 22

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Kaluzula informacyjna

Informujemy, że dnia 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967). Powyższa ustawa wprowadza istotne zmiany w ustawie o dodatku węglowym oraz nowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, pomoc dla odbiorców systemowego ciepła oraz podmiotów wrażliwych.
Najważniejsze zmiany dotyczące dodatku węglowego:

  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”.
  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  • dodatek węglowy przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  • dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).
Czytaj więcej

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie rządowej oraz w wersji PDF pod artykułem.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie:

  • tradycyjnie (papierowo) od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
Czytaj więcej